Zoekveld

Privacyverklaring MediPlanet – PharmaPlanet  - Disclaimer

Medical Web Services CVBA met KBO-nummer 0475. 483.112 hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Medical Web Services CVBA volgt de richtlijnen van de wet op de bescherming van Persoonsgegevens, meer bepaald de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De diensten van MediPlanet - PharmaPlanet werden ontworpen met privacy als leidraad. Deze “privacy by design” benadering houdt de privacy van de eindgebruiker centraal in wat we doen.

Medical Web Services CVBA, gevestigd aan Tweekerkenstraat 31 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medical Web Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Voor het inloggen maken wij gebruik van een eigen paswoordsysteem (vanaf 1 jan 2023)

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Codes beroep/specialiteit / activiteitssector
  • IP-adres
  • Email
  • RIZIV- of APB-nummer
  • Naam, adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medical Web Services verwerkt geen medische gegevens gelinkt aan personen in deze applicatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medical Web Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Toegang tot de verschillende diensten en  website
  • Medical Web Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Medical Web Services neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medical Web Services) tussen zit.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Medical Web Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens noodzakelijk zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn Persoonsgegevens: 2 jaar na stopzetting door ofwel persoonlijke vraag naar verwijderen of DocCheck lidmaatschap (DocCheck paswoordsysteem gestopt op 1 jan 2023).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Medical Web services verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals hosting servers, ...), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medical Web Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medical Web Services gebruikt alleen technische en functionele cookies naast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website / app en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website / app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website / app optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het paswoordsysteem maakt ook gebruik van cookies.

Deze gegevens worden niet gebruikt om besluiten te nemen over een persoon, maar dienen om de correcte display van de pagina of iframe inhoud te verzekeren..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (via privacy@pharmaplanet.be) . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@mediplanet.be of privacy@pharmaplanet.be .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Gelieve uw foto en rijksregisternummer onherkenbaar te maken bij de kopie. Medical Web Services zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Medical Web Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commissie. Dat kan via

·         Post: Drukpersstraat 35 1000 Brussel

·         Mail: commission@privacycommission.beHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medical Web Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen die aan de verwerking zijn verbonden, heeft Medical Web Services, zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beginselen van gegevensbescherming, zoals minimale gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de richtlijnen van de GDPR wetgeving en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mediplanet.be of privacy@pharmaplanet.be . Medical Web Services heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

·         Beveiligde verbindingen

·         Klassieke beveiligingsmaatregelen, back-up, firewall, antivirusprogramma’s, …

·         De beveiligde server staat op Europees grondgebied.

Medical Web services kan deze Privacyverklaring aanpassen volgens de noodwendigheden van de wetgeving.

 

Contactgegevens:

Medical Web Services CVBA, Tweekerkenstraat 31 1000 Brussel

Medical Web Services CVBA heeft een Functionaris Gegevensbescherming . Deze is te bereiken via privacy@mediplanet.be of privacy@pharmaplanet.be.

 Last update 02/01/2023

Disclaimer

 

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan de informatie die op deze site wordt geplaatst kan Medical Web Services (MediPlanet-PharmaPlanet) in geen enkel geval  verantwoordelijk worden gesteld, noch direct noch indirect, voor fouten, onjuistheden of weglatingen.Indien u een fout, onjuistheid of weglating zou vaststellen vragen wij u deze te signaleren op de volgende emailadressen: privacy@pharmaplanet.be  of   privacy@mediplanet.be

 

 

Profession: