Formulaire de recherche

Meerjarenkader: wat staat de apotheker de komende jaren te wachten?
15/03/2017 - 10:34

comments

1

Vandaag kunnen we de details onthullen van het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers. Dit meerjarenkader werd afgesloten in overleg met de nationale beroepsorganisaties, de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO), en heeft als doel om een aantal beleidslijnen uit te zetten voor de sector van de officina-apotheken.

U kunt het volledige meerjarenkader lezen via deze link.

Het meerjarenkader streeft naar een optimale farmaceutische zorgverlening voor de patiënt. Dat wordt verwezenlijkt aan de hand van drie hefbomen voor de beroepsontwikkeling van officina-apothekers:

1. De evoluerende rol van de officina-apotheker als verstrekker van farmaceutische zorg, maar ook als laagdrempelige zorgactor in de nabijheid van elke burger, wordt uitgewerkt in functie van kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare farmaceutische zorg voor de patiënt. De hervorming van de spreidingsreglementering, het verbeteren van de kwaliteit van magistrale bereidingen en de ondersteuning van de wachtdienst voor apothekers kunnen in die context gezien worden. Daarnaast zal het reglementair kader m.b.t. online dienstverlening vanuit de officina-apotheek worden uitgebreid om online bestelling en thuislevering van voorschriftplichtige geneesmiddelen mogelijk te maken mits het garanderen van veiligheid en kwaliteit van farmaceutische zorgverlening.

2. Apothekers bereiden zich ook voor om hun bijdrage te leveren aan geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Gegevensdeling via beveiligde diensten voor eGezondheid wordt bevorderd voor patiënten die daarvoor hun geïnformeerde toestemming geven en met respect voor hun persoonlijke levenssfeer. De apotheker staat in voor de gestructureerde opvolging en nazicht van de geneesmiddelentherapie van gepolymediceerde patiënten. Hij of zij neemt ook zijn of haar rol op in primaire en secundaire preventie. Specifieke aandacht gaat uit naar het organiseren van medisch-farmaceutisch overleg, rationeel geneesmiddelengebruik en kwalitatieve voorziening van geneesmiddelen in de woonzorgsector. Ten slotte, wordt het concept van huisapotheker ingevoerd. Chronische patiënten kunnen een officina-apotheker naar keuze aanduiden als zijn of haar huisapotheker voor de opvolging van zijn of haar medicamenteuze therapie. De huisapotheker bevindt zich in de nabijheid en heeft een vertrouwensrelatie met zijn of haar patiënt. Die huisapotheker staat onder meer in voor het bijhouden van een medicatieschema en vormt samen met de huisarts en eventueel andere zorgverstrekkers een zorgteam rond die chronische patiënt.

3. De vergoeding voor farmaceutische zorg wordt grondig en progressief hervormd om de zorgverstrekkende rol van de officina-apotheker te valoriseren. De basisvergoeding in de vorm van een afleveringshonorarium, die, voor wat betreft de terugbetaalde farmaceutische specialiteiten, ongeveer drie kwart van de vergoedingsmassa van de officina-apotheker vormt, wordt behouden om de nodige stabiliteit te waarborgen. Het honorarium voor het afleveren van geneesmiddelen op basis van een voorschrift op stofnaam wordt afgebouwd teneinde de vergoeding tijdens de wachtdienst te versterken en de zorgverstrekkende rol als huisapotheker te honoreren via een capitatievergoeding voor de patiënten waarmee een langdurige voortgezette farmaceutische relatie wordt aangegaan.

We gaan alvast in op enkele belangrijke punten:

Spreiding:

Het moratorium wordt met 5 jaar verlengd, er is geen overbrenging meer mogelijk op basis van verbeterde geografische of demografische spreiding, en er komt een nieuwe mogelijkheid tot verplaatsing bij fusie. Voortaan zal er ook minstens 1 apotheek per gemeente kunnen gevestigd worden, ook in gemeenten met minder dan 2000 inwoners. Ten slotte worden de g tijdelijke sluitingen beperkt tot 1 jaar.

Wachtdienst

Tijdens de dag (van 8u tot 22u) kan de patiënt nagaan wie de dichtstbijzijnde apotheker van wacht is via de website www.apotheek.be , aan de deur bij de apotheek zelf of door een betaalnummer te bellen.

De informatie over de bereikbaarheid van de wachtdiensten zal worden geïntegreerd in de gratis dienstverlening van het systeem 1733. Dat systeem zal ten vroegste begin 2018 worden uitgerold.

Een adequate permanentievergoeding zal worden ingevoerd voor wachtbeurten tijdens de nacht (na 22 uur en tot 8u) . Tijdens die wachtbeurten met permanentievergoeding kunnen geen wachthonoraria worden aangerekend aan het RIZIV. Voor wachtbeurten overdag en ’s avonds tot 22u wordt bij aflevering van vergoedbare geneesmiddelen op basis van een dringend voorschrift wel nog het wachthonorarium voorzien door het RIZIV. Aan de patiënt zal op die momenten echter geen wachthonorarium meer worden aangerekend wanneer hij of zij over een voorschrift voor niet-vergoedbare geneesmiddelen beschikt, behalve wanneer het manifest om een niet-dringend geval gaat (bv. een voorschrift van meer dan een maand oud).

Magistrale bereidingen

De apothekersverenigingen engageren zich om een autocontroleprogramma voor magistrale en officinale bereidingen uit te werken en te implementeren.

Er wordt ook ingezet op permanente vorming en het medisch-farmaceutisch overleg.

De vergoedingsbasis van de grondstoffen zal woerden aangepast aan de reële marktprijzen

Online zorg en dienstverlening

De online apotheek wordt beschouwd als een virtueel verlengstuk van de fysieke officina.

Digitale authenticatie door lezing van de elektronische identiteitskaart en het elektronisch voorschrift (Recip-e) maken een uitbreiding van de online aankoop en thuislevering naar voorschriftplichtige geneesmiddelen technisch mogelijk. De officina-apotheek zal mee evolueren met de maatschappelijke verwachtingen op techno-economisch vlak. Het aanbieden van dergelijke diensten moet echter ontwikkeld worden vanuit de noodzakelijke omkadering van farmaceutische zorgverlening en met dezelfde garanties op het gebied van authenticatie, deontologie, veiligheid, systematische opvolging en kwalitatieve farmaceutische zorg.

Ten slotte, zal worden onderzocht of het stockeren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen mits in acht nemen van de vigerende kwaliteitsnormen “extra muros” kan gebeuren in een daartoe geschikt lokaal gekoppeld aan een vergunde voor het publiek opengestelde officina-apotheek, en wat de noodzakelijke voorwaarden zijn.

Chronisch zieken – Huisapotheker

Eén van de belangrijkste vernieuwingen in dit meerjarenakkoord is het invoering van het begrip ‘huisapotheker’.

De huisapotheker is de officina-apotheker die chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik. De patiënt kan vrij een huisapotheker kiezen en kan ook steeds van huisapotheker veranderen; verder kan hij of zij zijn of haar geneesmiddelen betrekken in verschillende apotheken indien gewenst. De huisapotheker werkt mee aan het uitvoeren van het zorgplan dat een arts, in samenspraak met de patiënt en de betrokken zorgverstrekkers, opstelt. De huisapotheker houdt ook het farmaceutisch dossier bij. Tot het verder takenpakket van de huisapotheker behoort begeleiding en opvolging, het analyseren en ter beschikking stellen van een medicatieschema, en de verbetering van de therapietrouw

Het concept van huisapotheker is enkel bedoeld voor ambulante chronische patiënten, van 45 tot 75 jaar.

VIDIS

Deze legislatuur zal het Virtual Integrated Drug Information System (VIDIS) worden opgezet. VIDIS is een elektronisch communicatiesysteem voor het beheer van alle aspecten van de medicamenteuze behandeling van een patiënt.

Erkenning beroepstitel officina-apotheker

De modaliteiten voor het bekomen van de erkenning van de beroepstitel zullen besproken worden in het federaal  adviesorgaan voor apothekers.

Daarnaast bevestigt dit meerjarenkader voor deze legislatuur het behoud in ons land van het exclusief kanaal van de publieke officina voor de aflevering van voorschriftvrije geneesmiddelen.

Federaal adviesorgaan

Voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het beroep wordt, naar analogie met de andere zorgberoepen, een federaal adviesorgaan voor apothekers binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid opgericht. Dergelijk orgaan kan samengesteld worden uit een vertegenwoordiging van de faculteiten voor farmaceutische wetenschappen van de universiteiten van België en de representatieve beroepsverenigingen van apothekers.

Woonzorgcentra

Er komt een evaluatie van de Tarifering per Eenheid, met  eventueel een bijstelling van het weekhonorarium.

In de loop van 2017 worden de conclusies van de Come-On studie verwacht betreffende medicatiemanagement, het gebruik van een formularium en medisch-farmaceutisch overleg (MFO) in het woonzorgcentrum.

En er wordt nagegaan onder welke voorwaarden individuele medicatievoorbereiding (IMV) -activiteiten ook “extra muros” kunnen worden uitgevoerd

Valoriseren zorgverstrekkende rol

BNM (astma) wordt uitgebreid naar GGG (‘Gesprekken voor een Goed Geneesmiddelengebruik’). Er zijn 3 soorten GGG’s mogelijk:  GGG (pathologie, momenteel is dit ‘astma en COPD’),  GGG (therapietrouw) en GGG (polymedicatie). De GGG’s worden per prestatie vergoed.

Capitatievergoeding huisapotheker: Per patiënt zal de huisapotheker een captatievergoeding krijgen. Er zijn 3 drie doelgroepen van patiënten die kunnen kiezen voor een huisapotheker:

· patiënten met het statuut “chronische zieke”, met een GMD in de leeftijdscategorie 45-75 jaar

· patiënten in een voortraject diabeteszorg aan wie educatie inzake therapietrouw wordt aangeboden

· patiënten aan wie voortgezette farmaceutische zorg wordt aangeboden

Bij de artsen werd ervan uitgegaan dat 365.440 patiënten in aanmerking komen. Aan de huisapothekers wordt 30 euro capitatievergoeding per jaar gegeven voor deze zelfde groep van patiënten.

 

>  lees hier het integrale meerjarenkader

>  lees hier het persbericht van APB

>  lees hier het persbericht van Ophaco

>  lees hier het persbericht van Maggie De Block

Commentaire