Zoekveld

Administratieve verplichtingen duwen 51% van de 50+ artsen richting stopzetting praktijk
26/06/2015 - 03:07

comments

2

De voortdurende toenemende beperkingen, controles, budgettaire restricties, opgelegde en onbetaalde administratieve taken, allemaal ten koste van de patiëntenzorg, geeft bij meer en meer artsen aanleiding om een verandering van beroepsactiviteit of vervroegd pensioen te overwegen.

Zorgen de verplichting van de Derde Betaler, en het opleggen van informatica in alle domeinen voor een extra versnelling van deze evolutie? Dat is wat MediPlanet wilde weten toen we een peiling onder onze lezers hebben opgezet.

Sinds de lancering van de enquête  stroomden de reacties binnen en bevestigden wat werd vermoed. Het gaat zelfs verder dan wat we hadden gedacht.

Op de vraag "Bent u van plan om met uw praktijk te stoppen voor een andere activiteit? " heeft 24% van de respondenten bevestigend beantwoord (20% in Vlaanderen, 27% aan Waalse zijde, en 25% in Brussel).  En meer dan 35% in de leeftijdsgroep van 30 tot 49 jaar!

Op de vraag "Bent u van plan om met uw praktijk te stoppen om eerder met pensioen te gaan? ” antwoorden 51% van de artsen ja! (55% in Vlaanderen, 46% in Wallonië en 52 % in de regio Brussel), met een piek van 57% voor de categorie 60 jaar en ouder. We zien ook een overwicht van de mannen (52%) in vergelijking met de vrouwen (46%)

De artsen steken het niet langer onder stoelen of banken, ze vluchten weg van een beroep waaraan ze alles hebben gewijd: hun passie, hun toewijding, deskundigheid, altruïsme. Een beroep waarvoor ze alles hebben opgeofferd: hun leven, hun families, hun hobby's. De ouderen overwegen pensioen. De jongeren overwegen een activiteit buiten de sociale zekerheid. En degenen voor wie dit geen optie is, betreuren bitter geen andere keuze te hebben.

Op de vraag "Voelt u zich gedwongen om uw praktijk verder te zetten omdat u niet beschikt over de middelen om uw activiteit te beëindigen? ", zegt  56% ja (63% van de Franstaligen tegen 50% van de Nederlandstaligen).

De informatisering boven alles, het verzamelen van gegevens, de minachting van de medische ethiek, de rantsoenering ten opzichte van zware of oudere patiënten, het autoritarisme dat weegt op de afspraken, de verplichte derde betaler, zijn allemaal voorbeelden van verplichtingen en frustraties die de artsen ervaren en aan ons hebben gemeld.

Het zijn allemaal druppels water die de emmer doen overlopen. En evenzeer allemaal duidelijke signalen richting de medische syndicaten en de beleidsmakers.

MediPlanet vroeg een reactie aan verschillende actoren in het veld.

Roland Lemye, vice-voorzitter van de BVAS: “De artsen wegjagen van hun beroep, op het moment waarop veel wordt geklaagd over een tekort, hen ontmoedigen en in diskrediet brengen, terwijl dit beroep als één van de weinige in de maatschappij, de waarden van de mensheid en het individu ondersteunt, evenals de toekomst van onze planeet, is een onvergeeflijke misdaad die door niets wordt gerechtvaardigd, ook niet door begrotingsproblemen.”

“Dat een kwart van het totaal aantal artsen overweegt hun praktijk stop te zetten en over te schakelen naar een andere beroepsactiviteit, zou onze beleidsmakers aan het denken moeten zetten, maar  blijkbaar beweegt er niets”, gaat hij verder.

“Maken ze zich zorgen als ze ontdekken dat de helft van de oudere artsen bereid is om vervroegd met pensioen te gaan? In deze periode van artsentekorten, zullen al deze stopzettingen van de praktijk uiteraard een negatieve impact hebben”, aldus dr. Lemye. (Lees de integrale reactie)

“De resultaten uit de enquête verbazen ons allerminst”, aldus het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. Het SVH is er van overtuigd dat de nakende verplichte RDB ervoor zal zorgen dat huisartsen de stethoscoop sneller aan de haak gaan hangen.

“Er zijn ook heel wat opmerkingen over de wachtdienst. Vooral de snelheid waarmee veranderingen doorgevoerd worden, veroorzaakt onvrede. Opvallend daarbij is de positie van een steeds meer eisende patiënt in dit verhaal.

Ook veel bedenkingen over de betuttelingen van de overheid, bemoeienissen van de ziekenfondsen, artsen die nu meer informatici moeten worden en daardoor minder tijd hebben voor hun corebusiness. Vanuit de overheid is er duidelijk een groot gebrek is aan vertrouwen in onze beroepsgroep.

De kafkaiaanse administratie waarmee huisartsen worden geconfronteerd is een volgend belangrijk pijnpunt.  De ondersteuning op dat vlak is ruimschoots onvoldoende.

Veel heeft rechtstreeks of onrechtstreeks ook te maken met de te lage verloning voor de huisartsen.

Een laatste belangrijk punt is de gebrekkige sociale bescherming. Zeker als een arts ziek komt te vallen. En als hij dan eindelijk stopt met werken moet hij vaak een deel van zijn spaarpotje afstaan aan de overheid (cfr. liquiditatiebonus).

Kortom, het is duidelijk dat het reeds vijf na twaalf is. Ook de hoge zelfmoord- en burn-out cijfers bevestigen dat er dringend iets MOET gebeuren.“, besluiten dr. Herman Moeremans en dr. Steven Haesaert van het SVH-bestuur. (Lees de integrale reactie)Een gelijkaardige vaststelling bij Marc Moens, ondervoorzitter van de BVAS en secretaris-generaal van het VBS:  “Uit de enquête blijkt dat de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling (DBR) en de eis om tegen juli 2017 met een elektronisch medisch dossier te werken één van de belangrijkste redenen is waarom zeer veel artsen vroegtijdig het beroep zullen verlaten.”

“De BVAS heeft bij herhaling de minister en het RIZIV hiervoor gewaarschuwd, maar vond geen gehoor. “Computerisierung muss sein” is het credo van het RIZIV, daar helpt geen lievemoederen aan. De stress die deze informatisering voor artsen meebrengt is volgens de enquête een veel vernoemde reden om voortijdig te stoppen met het artsenberoep: velen zijn onzeker over de soliditeit van hun software pakketten die voortdurend (moeten) aangepast worden omdat de RIZIV-regels te frequent worden gewijzigd. De software vendors doen hun best maar krijgen vaak onvoldoende tijd om al die nieuwe regels in gebruiksvriendelijke software aan te bieden”, aldus dr. Moens. (Lees de integrale reactie)Wat betreft de informatisering, reageert het kabinet van Maggie De Block voorzichtig: "We zijn ons ervan bewust dat er kinderziekten waren. Maar in het regeerakkoord is voorzien dat het één van de prioriteiten is van de overheid om de administratieve lasten voor de zorgverstrekkers te verminderen, en vooral voor de artsen, meer bepaald door het nastreven van de invoering van het MyCareNet-systeem. Tegen het einde van de legislatuur zullen de administratieve contacten tussen verzekeraars en artsen aanzienlijk vereenvoudigd zijn voor wat betreft de verwerking van administratieve aanvragen (geneesmiddelen, zorgtraject, …) en de elektronische facturering"

De legislatuur duurt 5 jaar en we zijn in de 9e maand. Afwachten wat er in 2019 uit de bus zal zijn gekomen…

Ook al heeft elke poll zijn begrenzingen, de peiling van MediPlanet heeft getracht een stem te geven aan de artsen en een duidelijk signaal te geven aan de artsensyndicaten en de politiek. Aan de beleidsmakers om hier rekening mee te houden... of niet!

Het debat gaat hier verder

 

> lees hier alle commentaren van onze respondenten

> lees hier de integrale reactie van dr. Lemye

> lees hier de integrale reactie van dr. Moens

> lees hier de integrale reactie van het SVH

Reactie

Administratieve verplichtingen duwen 51% van de 50+ artsen...

Te weinig betaald : dat fabeltje doet al lang de ronde, denk niet dat er al veel artsen de brui aan gegeven hebben omdat ze te weinig zouden verdienen.

Doe dezelfde enquete bij alle medische vrije beroepen, en je zal dezelfde klachten krijgen. Zware beroepen, de eerste beste werknemer met drukkingsgroep, staakt, kan vroeger men pensioen. Verpleging : zwaar beroep, artsen - zelfstandig - per definitie geen zwaar beroep. Hoe kan je nog respect krijgen van patient die 1 € moet betalen voor een consultatie ? 

Administratieve verplichtingen duwen 51% van de 50+ artsen...

 

Persoonlijk gebruik ik al 24 jaar een oud geinformatiseerd dossiersysteem, dat nu uiteraard niet meer voldoet aan de eisen van hogerhand. Maar voor mij is dat het dossiersysteem waar ik niet meer vanaf wil. Ik ga nu op mijn 60e verjaardag geen gekke dingen meer doen en me storten op andere dossierpakketten die ik niet ken. Ik heb trouwens daar ook de tijd niet voor. Mijn patienten hebben uiteraard voorrang. Ik wens dan ook door te gaan zoals ik nu bezig ben. En als men van hogerhand perse het gehomologeerde EMD er wil doordrukken, dan betekent dat inderdaad het einde van mijn huisartsenpraktijk...